Beszédészlelés és beszédmegértés terápiája


Mit jelent a beszédészlelés?

A beszédészlelés készsége lehetővé teszi a gyermek számára, hogy beszédhangokat, hangkapcsolatokat, hangsorokat felismerjen és az elhangzás után megismételjen. A jó beszédészlelés eredményeként a gyermek el tudja sajátítani anyanyelvét, később pedig probléma nélkül képes lesz betűket azonosítani, írni, összeolvasni és folyékonyan olvasni.

Mit jelent a beszédmegértés?

A beszédmegértés készsége az elhangzott szavak, szókapcsolatok, mondatok és szövegek jelentésének és tartalmának megértését teszi lehetővé. A jó beszédmegértésnek köszönhetően a gyermek tisztában van a szavak jelentésével, megérti a kéréseket, kérdéseket, meséket, később pedig képes lesz az értő olvasásra. A nyelvelsajátítás folyamán a beszédészlelés és megértés egymást feltételezve és támogatva fejlődik. Amennyiben bármelyik területen elmaradás vagy éretlenség mutatkozik, elengedhetetlen a készség fejlesztése, hiszen az olvasás, írás elsajátítása nehezített lehet.

Mi történik a terápia a során?

A fejlesztés mindig a gyermek életkorának és fejlettségi szintjének figyelembevételével zajlik. A feladatok, játékok ennek megfelelően vannak összeállítva. A beszédészlelés fejlesztése gyakran hangfelismerés, hangidőtartamok, hangsor és szóismétlés, szólánc, szógyűjtés gyakorlataiból áll. A beszédmegértés fejlesztése kommunikációs helyzetek megteremtésével, mesehallgatással, (spontán)beszélgetéssel, szókincsbővítéssel valósul meg.

Logopédusunk, Markó Anna adatlapja

Logopédiai terápiáink:

Logopédiai felmérés
Artikulációs zavar, pösze terápia
Nyelvlökéses nyelés terápiája
Beszédindítás
Diszlexia prevenció